ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

RECYKLACE AUTOVRAKŮ

Směrnice Evropské unie 2000/53/ES a česká legislativa týkající se životního prostředí ukládá všem výrobcům a akreditovaným zástupcům výrobců vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a N1 (lehká nákladní vozidla) povinnost odebrat zdarma zpět vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

V současné době můžete na určených autorizovaných sběrných místech bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci jakékoliv vozidlo značky MG bez ohledu na jeho datum uvedení do provozu. Seznam zařízení oprávněných ke sběru a likvidaci autovraků naleznete na stránkách: Veřejný přehled zařízení | MA ISOH WEB KLIENT (mzp.cz).

 

Zpětný odběr vozu je bezplatný při splnění následujících podmínek:

 • vůz je odevzdán na určeném sběrném místě
 • vůz je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty jako je motor, převodovka, kola, karoserie, katalyzátor apod.)
 • vůz neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další pneumatiky)

 

Při odevzdání vozidla na určeném autorizovaném sběrném místě obdržíte potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Předložení potvrzení je podmínkou pro odhlášení z registru vozidel.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADNÍCH AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ NEBO AKUMULÁTORŮ

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s ukončenou životností") je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

Zpětný odběr odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů je naší společností AB MOTORS CZ s.r.o. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) automobilové baterie nebo akumulátory odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Odpadní automobilové baterie nebo akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Jsou označené speciálním symbolem, který značí, že by neměly být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem. Na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.
Ikona - nebezpečný odpad

Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 86 odst. 2 zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke zhlédnutí zde. V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od Vás odmítnou odebrat zdarma odpadní automobilovou baterií nebo akumulátor, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@mgmotor-czech.cz a my zajistíme nápravu.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít odpadní automobilovou baterii s ukončenou životností:

 • v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození automobilová baterie ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad
 • jestliže vzhledem k množství a typu automobilových baterií či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o automobilové baterie od konečného uživatele
 • pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru
Označení místa zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů:
Označení míst zpětného odběru autobaterií

 

Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru odpadních automobilových baterií nebo akumulátorů minimální recyklační účinnost procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů dle přílohy č. 5. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

 

REALIZACE OSVĚTOVÝCH A INFORMAČNÍCH AKTIVIT VE VZTAHU KE KONEČNÝM UŽIVATELŮM

Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní.
o požadavku, aby odpadní baterie nebo akumulátory nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale byly odevzdány na místech k tomu určených nebo osobám k tomu oprávněným v souladu se zákonem

 • o způsobu zajištění zpětného odběru
 • o úloze konečného uživatele v recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů
 • o možnostech škodlivých vlivů nebezpečných látek obsažených v bateriích nebo akumulátorech na životní prostředí a zdraví lidí
 • o významu grafického symbolu pro zpětný odběr a chemických symbolů


Společnost AB MOTORS CZ s.r.o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru pneumatik.

Stáhněte si:
leták Autobaterie – Způsob zajištění zpětného odběru olovněných autobaterií
leták Autobaterie – Zpětný odběr autobaterií

 

PŘENOSNÉ BATERIE NEBO AKUMULÁTORY

Zpětný odběr odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů zajišťuje naše společnost prostřednictvím kolektivního systému provozovaného společností REMA Battery s.r.o. Použité přenosné baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v rámci jakéhokoliv místa zpětného odběru uvedeného na webových stránkách kolektivního systému.

 

PRŮMYSLOVÉ BATERIE NEBO AKUMULÁTORY

Zpětný odběr odpadních průmyslových baterií nebo akumulátorů stejného typu a určení, které jsme uvedli na trh, a to bez ohledu na jejich chemické složení, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby a koupi nového výrobku, jsou odebírány od konečného uživatele ve vybraných veřejných místech zpětného odběru, zejména tam, kde jsou na to místa technicky a technologicky vybavena a zároveň personál odborně proškolen s ohledem na povahu tohoto výrobku. Pokud byste nám chtěli ve zpětném odběru odevzdat odpadní průmyslovou baterii nebo akumulátor, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@mgmotor-czech.cz a my se vám ozveme s podrobnými informacemi, jak postupovat.

Použité průmyslové baterie z automobilů značky MG, t.j. trakční baterie vozidel EV a PHEV, je nutno odborně demontovat vyškoleným mechanikem v autorizovaných servisech MG, kde zároveň od majitele vozidla tyto baterie bezplatně odeberou.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADNÍCH PNEUMATIK

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s končenou životností") je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

Zpětný odběr odpadních pneumatik je naší společností AB MOTORS CZ s.r.o. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) pneumatiky odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 97 odst. 2 písm. a) zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke zhlédnutí zde. V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od vás odmítnou zdarma odebrat odpadní pneumatiky, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@mgmotor-czech.cz a my zajistíme nápravu.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiky s ukončenou životností:

 • v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad
 • jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele
 • pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru
Označení místa zpětného odběru odpadních pneumatik:
Označení míst zpětného odběru autobaterií

 

Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru pneumatik minimální úroveň zpětného odběru pneumatik dle Přílohy č. 2. zákona o výrobcích s ukončenou životností a minimální úroveň využití odpadních pneumatik dle přílohy č. 7. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Naše společnost AB MOTORS CZ s.r.o. jako distributor a konečný prodejce při prodeji pneumatik uvádějí odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik, které připadají na 1 prodávanou pneumatiku nebo 1 kilogram prodávaných pneumatik, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že na některém námi vystaveném daňovém dokladu nenajdete „Oddělené uvádění nákladů dle § 99", kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@mgmotor-czech.cz a my zajistíme nápravu.

 

REALIZACE OSVĚTOVÝCH A INFORMAČNÍCH AKTIVIT VE VZTAHU KE KONEČNÝM UŽIVATELŮM

Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní

 • o možnostech předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků
 • o možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití
 • o požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu určených, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad
 • o negativních dopadech nelegálního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí
 • o způsobu zajištění zpětného odběru a případných dalších skutečnostech


Společnost AB MOTORS CZ s.r.o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru pneumatik.

Stáhněte si:
leták Pneumatiky – Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik
leták Pneumatiky – Zpětný odběr pneumatik

V současné době můžete použité pneumatiky bez ohledu na výrobní značku odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru v rámci sítě autorizovaných partnerů MG.