Majitelé

Záruka

Prohlášení o záruce za jakost vozidla MG (dále také jen „vozidlo“) poskytovaná společností MG – výrobcem vozidel MG (dále jen „společnost MG“ nebo „výrobce MG“) pro všechny modely vozidel MG (dále jen „záruka“)

(registrované od 1. 1. 2021)

 

Záruční doba

Společnost MG poskytuje záruku na vozidla (registrovaná od 1. 1. 2021) po dobu 84 měsíců nebo ujetí 150 000 km (podle toho, co nastane dříve). Záruční doba začíná běžet dnem první registrace vozidla. Záruka je poskytována na všechny komponenty vozidla, včetně vysokonapěťového akumulátoru, vyjma všech dílů uvedených ve výlukách a omezeních záruky.

Záruka přechází na každého nového majitele a končí uplynutím záruční doby.

 

V rámci záruky má kupující právo pouze na odstranění vady opravou vozidla, jiná práva ze záruky kupujícímu nevznikají (zejména právo na odstoupení od kupní smlouvy, výměnu vozidla, na náhradu škody a na jakékoliv náklady související s vadou vozidla a uplatněním práv z vadného plnění).

Tímto nejsou dotčena zákonná práva z vadného plnění.

 

Záruční krytí

 • Bezplatná výměna, oprava nebo seřízení autorizovaným opravcem MG jakékoliv součásti, u které dojde k závadě během záruční doby v důsledku vad zpracování nebo materiálu.
 • Záruka na jakékoliv díly vyměněné v souladu s podmínkami záruky, a to pouze po zbytek záruční doby na vozidlo.

 

Pravidla a podmínky záruky na vozidlo

Pro poskytnutí záruky platí následující podmínky:

 • Všechny záruční nároky – vady vozidla musí být oznámeny autorizovanému opravci MG v záruční době.
 • Pokud se závada projeví, musí být bezodkladně oznámena autorizovanému opravci MG. Práva se záruky nemusí být přiznána, pokud bude pokračováno v užívání vozidla se závadou.Diagnostika vady a opravy musí být provedeny autorizovaným opravcem MG v záruční době.
 • V případě elektrických a hybridních vozidel značky MG nemusí být práva ze záruky přiznána, pokud vysokonapěťový akumulátor otevřel nebo z vozidla MG demontoval kdokoliv jiný než autorizovaný opravce MG.
 • Veškeré opravy, odstraňování poškození a vad nebo demontáž a montáž náhradních dílů a příslušenství musí v rámci záruky provádět autorizovaný opravce MG a v souladu s pokyny výrobce MG.
 • Vozidlo nesmí být pozměněno oproti původní specifikaci, přičemž zmíněné změny mohou být považovány za příčinu vzniku závady a práva ze záruky nemusí být přiznána.
 • Vozidlo musí být řádně a správně čištěno, udržováno, užíváno a servisováno a musí být řádně a včas prováděna předepsaná pravidelná údržba, vše v souladu s pokyny a doporučeními výrobce MG.
 • Každá předepsaná pravidelná údržba musí být provedena nejdéle do 1500 kilometrů nebo 28 dnů od doporučeného časového nebo kilometrového intervalu, jak jsou uvedeny v plánu běžné údržby, a příslušný servisní záznam je uložen automaticky na portál elektronické servisní knížky. Záruka neztratí platnost, pokud předepsanou pravidelnou údržbu provede řádně a včas neautorizovaný opravce dle předpisu výrobce MG; avšak na vady a poškození vzniklé v důsledku nesprávného servisu provedeném neautorizovaným opravcem se nemusí vztahovat záruka, resp. práva ze záruky nemusí být přiznány. Autorizovaný opravce může požadovat doklady o dodržení řádného provedení předepsané pravidelné údržby neautorizovaným opravcem (např. položková faktura za servis).
 • Aby bylo možné uznat práva ze záruky, musí mít vozidlo řádnou, úplnou a nejlépe přesně zaznamenanou servisní historii v servisní knížce v souladu s plánem běžné údržby doporučeným výrobcem MG, zejména pak záznamy o předepsané pravidelné údržbě, a to při použití originálních náhradních dílů a kapalin nebo kvalitativně rovnocenných náhradních dílů a kapalin splňující specifikaci (dosahujících kvality) originálních náhradních dílů a kapalin.
 • Pokud závada vznikne nedodržením výrobcem předepsaných servisních intervalů nebo doporučení výrobce pro péči a údržbu, vyhrazuje si autorizovaný opravce MG právo odmítnout jakékoliv následné záruční nároky.
 • Pro opravy prováděné v rámci záruky musí být použity originální náhradní díly a kapaliny MG.
 • Veškeré náklady na diagnostiku vady, demontáž a montáž budou hrazeny kupujícím, pokud se prokáže, že reklamace vady je neoprávněná. Práva spotřebitele tímto nejsou dotčena.
 • Způsob odstranění vady (opravy, výměna dílu) určuje autorizovaný opravce MG.
 • Na jakoukoliv opravenou část vozidla nebo na jakýkoliv náhradní díl poskytnutý podle podmínek záruky se tato záruka vztahuje po zbytek záruční doby na vozidlo.
 • Vozidlo nesmí být používáno pro závodní, soutěžní nebo obdobné účely jakéhokoliv druhu.
 • Vozidlo nesmí být vystaveno vyššímu zatížení, než je maximální hodnota doporučená výrobcem MG.
 • Podmínky záruky nemají vliv na zákonná práva kupujícího.

 

Vysokonapěťový akumulátor

Pokud se během kontroly kapacity u autorizovaného opravce MG zjistí, že lithium-iontový vysokonapěťový akumulátor zaznamenal pokles kapacity pod 70 % původní hodnoty při dodání nového vozidla MG, bude za příčinu vady akumulátoru považován modul s kapacitou pod 70 %. Pokud to bude možné, bude tento modul opraven. V případě nemožné opravy modulu bude lithium-iontový vysokonapěťový akumulátor nahrazen novým nebo repasovaným akumulátorem.

 

Výluky a omezení záruky

Výluky a omezení záruky jsou stanoveny následovně:

Výluky

 • Položky, které vyžadují seřízení nebo výměnu v rámci běžného servisu a údržby v průběhu záruční doby.
 • Jakákoliv část karoserie, která utrpěla náhodné poškození vnějšími vlivy.
 • Koroze způsobená montáží příslušenství, které není schváleno výrobcem MG, nebo montáží schváleného příslušenství způsobem, který není v souladu s montážními pokyny výrobce MG.
 • Koroze a závady v důsledku koroze dílů podvozku, například zavěšení kol, pružiny, ramena, kulové klouby, stabilizátory a spojovací táhla, nápravnice, sestava osy kola, čep kola, hnací hřídel, skříň diferenciálu, brzdové destičky a kotouče, výfukový systém.
 • Závady v důsledku výměny paliva, nemrznoucí směsi, hydraulických kapalin, maziv nebo olejů, pokud toto neprovádí autorizovaný opravce MG.
 • Jakákoliv porucha, závada způsobená nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou či opravou, včetně nedodržením servisních intervalů.
 • Škody způsobené nebo vyplývající z války, stávek, vandalismu, nehod, kolizí, požáru, výbuchu, krádeže nebo pokusu o krádež, nepříznivých povětrnostních podmínek nebo jakéhokoliv úmyslného, nezákonného nebo nedbalého jednání nebo opomenutí.
 • Závady vzniklé v důsledku nesprávného užívání vozidla, zejména pak v rozporu s návodem k obsluze.
 • Náklady na údržbu, kontroly a servis vozidla.
 • Veškeré kapaliny a náplně vozidla, filtry a díly měněné v rámci předepsané pravidelné údržby.
 • Znehodnocení nebo jakákoliv ztráta.
 • Vozidlo, které bylo odepsáno pojistitelem, nebo závady v důsledku jakékoli opravy, výměny nebo změny neschválené výrobcem MG, experimentální úpravy vozidla a jakékoliv úpravy, které neodpovídají specifikacím MG.
 • Vozidla, která překročila maximální počet ujetých kilometrů, do kterého se poskytuje záruka.
 • Veškeré závady vyplývající z neoprávněných úprav v rozporu s technickými specifikacemi vozidla.
 • Jiné závady vzniklé z důvodu nesplnění Pravidel a podmínek záruky.

Omezení

 • Položky, u kterých to vyplývá z jejich povahy, resp. které vyžadují výměnu nebo údržbu kvůli poškození v důsledku běžného opotřebení (například baterie 12 V, brzdové obložení, žárovky, lišty stěračů, hnací řemeny, pojistky, tlumiče, filtry, obložení spojky) jsou kryty zárukou 2 roky od první registrace vozidla nebo pouze po dobu jejich životnosti, nebo dobu, kdy je z důvodu jejich stáří nebo ujeté vzdálenosti předepsána jejich výměna podle plánu běžné údržby. Díly podléhající běžnému opotřebení jsou kryty zárukou pouze v případě závady způsobené materiálem nebo zpracováním a nikoliv opotřebením.
 • Zábavní systémy, systémy pohodlí a pomocné systémy řidiče * jsou kryty zárukou 3 roky od první registrace vozidla nebo 72 000 km podle toho co nastane dříve.
  * Do systémů pohodlí a pomocných systémů řidiče jsou zahrnuty: multifunkční volant, bezklíčové startování, systém Bluetooth, ambientní osvětlení interiéru, elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru, tempomat a systém sledování jízdních pruhů.
 • Dvířka portu nabíjení a nabíjecí kabely jsou kryty zárukou 2 roky od první registrace vozidla.
 • Na pneumatiky neposkytuje žádnou záruku společnost MG, ale příslušný výrobce pneumatik.

 

Vozidla k podnikání pro přepravu osob (vozy taxislužby a vozy používané pro služby, jako je např. Uber, Bolt či Liftago) a vozidla používaná pro výuku jízdy v autoškolách

Na vozidla používaná k podnikání pro přepravu osob a vozidla autoškoly poskytuje společnost MG záruku 3 roky, nebo 100 000 km (podle toho, co nastane dříve). Pro tuto záruku platí všechny výjimky a omezení uvedené výše, stejně jako všechny další podmínky uvedené v tomto prohlášení o záruce. Záruka týkající se uvedených vozidel platí pouze v případě, že u společnosti MG je vozidlo zaregistrováno autorizovaným prodejcem MG jako vozidlo používané k podnikání pro přepravu osob nebo jako vozidlo autoškoly, a to pomocí formuláře registrace vozidla používaného k tomuto účelu. Pokud zaregistrováno není a je užíváno k uvedenému účelu, nemusí být práva ze záruky přiznána.

 

Záruka na lak vozidla

Společnost MG poskytuje záruku na lak vozidla po dobu 3 let, nebo 72 000 km (podle toho, co nastane dříve). Záruční doba začíná běžet dnem první registrace vozidla.

V rámci záruky má kupující právo pouze na odstranění vady opravou vozidla, jiná práva ze záruky kupujícímu nevznikají (zejména právo na odstoupení od kupní smlouvy, výměnu vozidla, na náhradu škody a na jakékoliv náklady související s vadou vozidla a uplatněním práv z vadného plnění).

Tímto nejsou dotčena zákonná práva z vadného plnění.

 

Pravidla a podmínky záruky na lak vozidla

Záruční krytí:

 • Opravy vad laku, jako jsou puchýře, odlupování, praskliny, změna barvy nebo skvrny na viditelném lakovaném povrchu panelů karoserie vozidla, ke kterým došlo v důsledku výrobní vady nebo vady materiálu.
 • Opravu jakékoliv vady laku na viditelném povrchu vozidla, s výjimkou spodku karoserie, která byla způsobena vadou materiálu nebo výrobní vadou, která bude opravena v rámci záručních podmínek.
 • Na jakoukoliv opravenou část vozidla nebo na jakýkoliv náhradní díl poskytnutý podle podmínek záruky se tato záruka vztahuje po zbytek záruční doby na vozidlo.
 • Záruční oprava laku musí být provedena autorizovaným opravcem MG v souladu s Příručkou pro opravy karoserií vozidel MG.
 • Pro tuto záruku na lak vozidla se přiměřeně použijí též Pravidla a podmínky záruky na vozidlo.

 

Výluky za záruky

Záruka na lak se nevztahuje na vady a poškození laku vozidla:

 • které nejsou způsobeny vadou materiálu nebo zpracování v čase výroby.
 • vzniklé v důsledku použití nekvalitních náhradních dílů nebo úpravy vozidla v rozporu se specifikací výrobce MG.
 • vzniklé v důsledku nesprávného použití, zanedbávání, nedostatečné údržby nebo neprovedení servisu, zejména předepsané pravidelné údržby vozidla v souladu s plánem údržby vozidla.
 • vzniklé v důsledku nehody, koroze z vnějších příčin, nebo jiných vnějších příčin včetně, ale ne omezeně jako jsou škrábance, působení posypové soli, míza stromů, přírodní vlivy a živly, průmyslový spad, kontaminace ze vzduchu, poškození odlétávajícími kamínky, znečištění z ovzduší (včetně ptačího trusu), aplikace korozivních materiálů nebo nárazy.
 • vzniklé v důsledku použití vozidla v závodech, rallye nebo pro jiné soutěžní či obdobné účely.
 • způsobené korozí na té části karoserie, která byla v záruční době vozidla opravena jinou osobou než autorizovaným opravcem MG.
 • vzniklé v důsledku nesplnění podmínek záruky na lak.

 

Záruka na neprorezavění vozidla

Záruční doba

Společnost MG poskytuje záruku na neprorezavění vozidla – perforaci plechů karoserie v důsledku prorezavění po dobu 7 let.

Záruční doba začíná běžet dnem první registrace vozidla.

V rámci záruky má kupující právo pouze na odstranění vady opravou vozidla, jiná práva ze záruky kupujícímu nevznikají (zejména právo na odstoupení od kupní smlouvy, výměnu vozidla, na náhradu škody a na jakékoliv náklady související s vadou vozidla a uplatnění práv z vadného plnění).

Tímto nejsou dotčena zákonná práva z vadného plnění.

 

Pravidla a podmínky záruky na neprorezavění vozidla

 • Definice prorezavění je následující: Koroze nebo prorezavění panelu karoserie na vozidle z vnitřní strany až po vnější povrch, které mají za následek vznik fyzického otvoru.
 • Záruka na neprorezavění se vztahuje pouze na následující plechové díly: kapota motoru, střecha, víko zavazadlového prostoru, zadní výklopné dveře, přední blatníky, zadní boční plechy, dveře, boční prahy, sloupky a spodek karoserie.
 • Vozidlo musí být minimálně jednou ročně kontrolováno autorizovaným opravcem MG (příslušné záznamy provedeny a potvrzeny v servisní knížce), a to po celou dobu trvání záruční doby. Musí být vyplněn kontrolní list o roční záruční prohlídce koroze a proveden a orazítkován záznam o provedení kontroly proti prorezavění.
 • Veškeré náklady na diagnostiku vady, demontáž a montáž budou hrazeny kupujícím, pokud se prokáže, že reklamace vady je neoprávněná. Práva spotřebitele tímto nejsou dotčena.
 • Veškeré opravy musí být provedeny autorizovaným opravcem MG a v souladu s doporučením a pokyny výrobce MG.
 • Na jakoukoliv opravenou část vozidla nebo na jakýkoliv náhradní díl poskytnutý podle podmínek záruky se tato záruka vztahuje po zbytek záruční doby na vozidlo.
 • Pro tuto záruku na neprorezavění vozidla se přiměřeně použijí též Pravidla a podmínky záruky na vozidlo.

 

Výluky ze záruky

V některých případech nebude vozidlo kryto zárukou proti prorezavění, mimo jiné mezi ně patří:

 • Prorezavění v důsledku koroze následkem nehody, poškození, úpravy, nesprávného použití, průmyslového spadu nebo převážení korozivních nebo škodlivých materiálů nebo vnějších vlivů (včetně ptačího trusu).
 • Prorezavění v důsledku koroze způsobené použitím neoriginálních dílů, dílů neschválených výrobcem MG, včetně použitých dílů, nebo použitím jiných než kvalitativně rovnocenných náhradních dílů.
 • Vady v důsledku nesplnění pravidel a podmínek záruky proti prorezavění.
 • Prorezavění v důsledku koroze způsobené nedostatečnou údržbou, jak je popsána v uživatelské příručce, nesprávným použitím nebo zneužitím.
 • Neplnění ročních kontrol laku, případně pokud nedojde k opravě zjištěných povrchových poškození laku.
 • Nedoložení úplného záznamu o ročních kontrolách laku.

 

Záruční podmínky na originální náhradní díly MG

 • Společnost MG poskytuje na originální náhradní díly MG záruku po dobu 24 měsíců bez ohledu na ujeté kilometry, pokud není uvedeno jinak. Pro účely záruky přebírá společnost MG odpovědnost pouze za díly uvedené v maloobchodním ceníku MG.
 • Pro opravy vozidel v rámci záruky se smí používat pouze originální náhradní díly a kapaliny MG.

 

Odpovědnost

Společnost MG nenese odpovědnost v případě jakékoliv následné škody, včetně škody na majetku (skutečná škoda, ušlý zisk), jež přímo nebo nepřímo vzniknou v důsledku nehody ovlivněné dílem, na který se vztahuje záruka dle tohoto Prohlášení o záruce. To neomezuje ani nevylučuje odpovědnost v případě zranění nebo smrti osob v důsledku výrobní vady nebo zavinění výrobce MG.

 

Odpovědnost majitele vozidla

Majitel vozidla je odpovědný za řádnou údržbu svého vozidla značky MG, za péči o něj dle pokynů a doporučení výrobce MG a užívání vozidla dle návodu k obsluze. Musí být dodržovány doporučené postupy údržby a péče a smí být používány pouze náhradní díly a příslušenství považované za bezpečné pro péči o vozidlo.

Povinností majitele vozidla je zajišťovat jeho předepsanou pravidelnou údržbu v souladu s pokyny a doporučeními výrobce MG. Je doporučováno uchovávat záznamy o údržbě a faktury na bezpečném a dobře dostupném místě. Záznam o předepsané pravidelné údržbě musí být vyplněn vždy, když navštívíte autorizovaného opravce MG za účelem servisu nebo údržby.

Náklady na údržbu a servis vozidla vyjma záručních oprav hradí a nese majitel vozidla.

 

Mimořádné náklady, škody a ztráty

V souladu s podmínkami této záruky MG odpovídá pouze za opravu nebo výměnu originálních dílů MG, které vykazují vadu zpracování nebo materiálu, a to autorizovaným prodejcem MG nebo autorizovaným opravcem MG.

Společnost MG nenese odpovědnost za žádné náklady vzniklé při cestě k autorizovanému prodejci / opravci MG, za jakoukoliv následnou ztrátu výdělku ani jinou finanční ztrátu, včetně nákladů na cestování a ubytování.